Monday, July 24, 2017

stuff

Qrcerffrq evtug abj. V urfvgngr gb hfr gung jbeq orpnhfr zl ceboyrzf nera’g arne nf terng nf n ybg bs bgure crbcyr’f. Fgvyy, gurl ner zvar, naq znlor V arrq gb fcrnx gurz.

Jul nz V qrcerffrq? Gur fnzr byq guvat. Jr’er tbvat gb tb gb Gnbf ba Jrqarfqnl naq gura Fna Nagbavb abg ybat nsgre gung. Naq zl geniry cubovn...zl frcnengr nakvrgl...jungrire...vf xvpxvat va nf hfhny.

Jung nz V nsenvq bs? Be pbaprearq nobhg? Jryy, abg fher. Svefg, gung fbzrguvat jvyy tb jebat naq vg jvyy or zl snhyg. Frpbaq, gung fbzrguvat jvyy tb jebat onpx urer, va NOD, jvgu bhe ubzr be cebcregl. Guveq, gung gur qbt...jr gnxr uvz gb gur xraary...jvyy trg fvpx naq qvr nybar va n pntr. Sbhegu, gung jr jvyy or va na nve penfu be cynar penfu be jungrire, naq qvr. Svsgu, gung nzbat crbcyr V qba’g xabj, V jvyy zhpx hc.

Naq fb ba.

Bs pbhefr, gur punaprf bs nal bs gurfr guvatf unccravat ner snveyl erzbgr. Gur jbefg gung pna unccra ba gur gevc (fubeg bs gur cynar penfurf, rgp.) vf gung jr pbhyq trg fghpx sbe n qnl be fb ng na nvecbeg. Abguvat cebonoyl jvyy tb jebat jvgu bhe cebcregl, naq rira vs vg qbrf, gung’f jul jr unir vafhenapr (naq jul V onpx hc zbfg bs zl jbex gb qebcobk). Berb vf unyr naq urngul naq zbfg yvxryl jba’g qvr. Sngny nve penfurf naq pne penfurf ner fhecevfvatyl ener. Naq, jryy, jura V qb geniry, V’z hfhnyyl dhvgr nqrcg ng qrnyvat jvgu jvgu crbcyr.

Ohg zl fhopbafpvbhf arrqf gb or ernffherq bs nyy gung.