Wednesday, November 9, 2016

Fuvg

Fuvg. Fgvyy jbeevrq. Vg vf yvxr V pna bayl rkcerff zl pbapreaf.

Gur ovttrfg ceboyrz vf gung V qba'g unir n wbo. Be, zber cerpvfryl, gung V unir snvyrq gb tnva...snzr naq sbeghar? Ab. Abg rira zbqrengr njnerarff naq n qrprag vapbzr.

No comments:

Post a Comment