Sunday, October 30, 2016

More

V jnag gb qb zber pbasrffvat...gung vf, qrfpevovat gur guvatf juvpu znxr zr npur naq uheg. Yvxr gur V gvzr V jnf znfgheongvat va zl tenaqcneragf’ ubhfr. Yvxr gur gvzr V jnf pebpbqvyr jrncvat ng Abegurnfgrea. Ohg V qba’g frrz gb unir gvzr.

No comments:

Post a Comment